Innowacyjna Gospodarka Unia Europejska

Dotacje na innowacje

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B wspomagającego współprace pomiędzy Enovatis a partnerami działającymi w obszarze e-commerce
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-22-135/13-00
Beneficjent: Enovatis Spółka Akcyjna
Wartość projektu: 2 866 700,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 50%
Okres realizacji projektu: 01.12.2013 – 30.11.2015

„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.”, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Więcej informacji o dofinansowaniu w ramach POIG oraz funduszach europejskich na stronach:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl parp.gov.pl www.web.gov.pl www.poig.gov.pl www.mrr.gov.pl arp.gda.plTytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami wymiany danych w zakresie ofert turystycznych
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-22-092/12-00
Beneficjent: Enovatis Spółka Akcyjna
Wartość projektu: 2 095 100,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 50%
Okres realizacji projektu: 21.05.2013 – 30.06.2014

„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.”, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Więcej informacji o dofinansowaniu w ramach POIG oraz funduszach europejskich na stronach:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.parp.gov.pl www.web.gov.pl www.poig.gov.pl www.mrr.gov.pl arp.gda.plProgram Regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
Tytuł projektu: Ekspansja firmy Enovatis S.A. na rynki Europy Środkowo-Wschodniej
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPPM.01.01.02-00-240/13-00 z dnia 26 czerwca 2014 r.
Beneficjent: Enovatis Spółka Akcyjna
Okres realizacji projektu: 01.01.2014 - 30.06.2015

„Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MŚP, Działania 1.1 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, Poddziałania 1.1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa.”
W ramach powyższego projektu planowany jest zakup dedykowanego portalu internetowego, rozbudowa istniejącego już call-center poprzez zatrudnienie i przeszkolenie pracowników, a także zakup wyposażenia stanowisk pracy m.in. laptopów, oprogramowania Windows i Office, mebli biurowych, telefonów stacjonarnych, słuchawek, drukarki i serwerów.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013