Lp. Informacje znajdujące się w rejestrze
1. Nazwa zbioru danych Enovatis S.A. - Klienci
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany Administrator: Enovatis S.A.
REGON: 192058039
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-232
Ulica: Matejki
Numer domu: 12
Województwo: pomorskie
Powiat: m. Gdańsk
Gmina: m. Gdańsk
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, w którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu -
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia danych temu podmiotowi Wykaz podmiotów, którym Enovatis S.A. powierzyła do przetwarzania dane osobowe z poszczególnych zbiorów danych osobowych znajduje się w siedzibie spółki przy ul. Matejki 12 w Gdańsku
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących. Przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażać na to zgodę.
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze Sprzedaż i marketing usług turystycznych oraz innych usług powiązanych z usługami turystycznymi
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze Dane klientów Spółki
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze imiona rodziców,
data urodzenia,
miejsce urodzenia,
adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL,
Numer Identyfikacji Podatkowej,
wykształcenie,
seria i numer dowodu osobistego,
numer telefonu
adres poczty elektronicznej
numer paszportu
liczba członków rodziny
imiona, data urodzenia dzieci
informacje dotyczące ubezpieczenia turystycznego
informacje o preferencjach i zainteresowaniach turystycznych, odwiedzanych krajach
stan zdrowia
9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dotyczą Dane pochodzą od osób, których dotyczą
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa Dane nie są udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane -
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego Dane nie są przekazywane do państw trzecich
13. Data wpisania zbioru danych do rejestru 02.11.2015
14. Data ostatniej aktualizacji zbioru danych 14.04.2016
15. Data ostatniej aktualizacji zbioru danych jest jednocześnie datą wykreślenia zbioru z rejestru -
Lp. Informacje znajdujące się w rejestrze
1. Nazwa zbioru danych Enovatis S.A. - Baza marketingowa
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany Administrator: Enovatis S.A.
REGON: 192058039
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-232
Ulica: Matejki
Numer domu: 12
Województwo: pomorskie
Powiat: m. Gdańsk
Gmina: m. Gdańsk
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, w którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu -
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia danych temu podmiotowi -
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących. Przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażać na to zgodę.
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze Cele statystyczne oraz sporządzanie analiz gospodarczych
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze Szczegóły ofert klientów Spółki
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze nazwa oferty
data wprowadzenia danych do bazy
źródło rezerwacji
kategoria produktu
numer rezerwacji biura
kod partnera
informacje dotyczące obszaru produktowego
nazwa touroperatora
numer rezerwacji Enovatis
informacje o jednostce/osobie odpowiedzialnej za rezerwacje
informacje o statusie rezerwacji w procesie sprzedażowym
informacje dotyczące szczegółów oferty
informacje dotyczące produktów dodatkowych
pytania klienta do rezerwacji
uwagi sprzedawcy do rezerwacji
9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dotyczą Dane pochodzą od osób, których dotyczą
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa Dane nie są udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane -
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego Dane nie są przekazywane do państw trzecich
13. Data wpisania zbioru danych do rejestru 02.11.2015
14. Data ostatniej aktualizacji zbioru danych -
15. Data ostatniej aktualizacji zbioru danych jest jednocześnie datą wykreślenia zbioru z rejestru -
Lp. Informacje znajdujące się w rejestrze
1. Nazwa zbioru danych Enovatis S.A. - Newsletter
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany Administrator: Enovatis S.A.
REGON: 192058039
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-232
Ulica: Matejki
Numer domu: 12
Województwo: pomorskie
Powiat: m. Gdańsk
Gmina: m. Gdańsk
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, w którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu -
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia danych temu podmiotowi Wykaz podmiotów, którym Enovatis S.A. powierzyła do przetwarzania dane osobowe z poszczególnych zbiorów danych osobowych znajduje się w siedzibie spółki przy ul. Matejki 12 w Gdańsku
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących. Przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażać na to zgodę.
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze Marketing bezpośredni usług własnych i partnerów handlowych
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze Dane użytkowników strony i/lub klientów Spółki
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze imię
nazwisko
adres e-mail
data urodzenia
oferty interesujące odbiorcę newslettera
preferowane miasto wylotu
kraje interesujące odbiorcę newslettera
9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dotyczą Dane pochodzą od osób, których dotyczą
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa Dane nie są udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane -
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego Dane nie są przekazywane do państw trzecich
13. Data wpisania zbioru danych do rejestru 02.11.2015
14. Data ostatniej aktualizacji zbioru danych -
15. Data ostatniej aktualizacji zbioru danych jest jednocześnie datą wykreślenia zbioru z rejestru -